FANDOM


Bài hát
"Audition Medley"
Bad singing kid.jpg
Bài hát bởi Cậu bé Hát Dở
Thể loại:
Pop
Cậu bé Hát Dở niên sử
Kế trước:
Không.
Hiện tại:
Audition Medley
Tiếp theo:
Không.
Đoạn nhạc

"Audition Medley" là bài hát được hát bởi Cậu bé Hát Dở trong tập phim "Flop Starz".

Lời bài hát

Cậu bé: I met my love in a- OW!

Bản dịch

Sáng tác

  • Robert Gannaway
  • Danny Jacob
  • Scott Petterson

Mã BMI #9411997

Cước chú

Kế trước:
"Perry the Platypus"
Bài hát Tiếp theo:
"Gitchee Gitchee Goo"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên