FANDOM


Song icon
"Buford is in Trouble"
Baljeet replicas angry at Buford
Những bản sao của Baljeet bắt đầu chơi bài hát của họ.
Bài hát bởi Bản sao của Baljeet
Độ dài:
0:42
Baljeet niên sử
Kế trước:
"Improbably Knot"
Hiện tại:
Buford is in Trouble
Tiếp theo:
"Backyard Hodge Podge"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Buford is in Trouble00:38

Phineas and Ferb - Buford is in Trouble

"Buford is in Trouble" là bài hát từ tập phim "Primal Perry" được thực hiện bởi tất cả những bản sao của Baljeet, đang có ý định là trả đũa lại Buford.

Lời bài hát

Bản sao của Baljeet: Decisions are much easier when made en masse
No one accountable, no fear of loss
Because there's more of us, you will obey
You do not have a choice; do what we say!

It's only mob mentality, you do not understand it fully
Put together thirty nerds and you can make a giant bully

Buford is in trouble now, see the sweat upon his brow,
Our numbers are superior, surrender we will not allow (X3)

Phineas: Huh, so that's what comeuppance looks like.

Bản dịch

Bản sao của Baljeet: Quyết định sẽ dễ dàng hơn khi là đám đông
Không ai bị bỏ lại, không sợ thua cuộc
Bởi vì bọn tớ nhiều hơn, cậu phải vâng lệnh
Cậu không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc làm theo!

Đó là sức mạnh của đám đông, cậu không thể nào hiểu hết được
Ba mươi tên mọt sách hợp lại và sẽ thành một tên bắt nạt khổng lồ

Buford đang gặp rắc rối, mồ hôi đang chảy trên trán cậu ấy,
Quân số của chúng ta là siêu nhiều, chúng ta không được phép đầu hàng (X3)

Phineas: Huh, thì ra trả đũa là như vậy đấy.

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #15909792

Cước chú

Kế trước:
"Improbably Knot"
Bài hát Tiếp theo:
"Square Dance"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên