FANDOM


Mùa Số tập phim Phát sóng lần đầu DVD phát hành
Mở đầu Kết thúc
1 26 (47 theo trình tự) 17 tháng 8, 2007 (Hoa Kì)
1 tháng 2, 2008 (chính thức)[1]
28 tháng 12, 2008 (Disney Canada tập "Out to Launch")
20 tháng 3, 2009 (Disney Hoa Kì)
The Fast and the Phineas (DVD)
The Daze of Summer
2 39 (65 theo trình tự) 23 tháng 1, 2009 (Toon Disney)
19 tháng 2, 2009 (Disney XD)
27 tháng 3, 2009 (Disney Hoa Kì)
11 tháng 2, 2011 (Disney Hoa Kì)
7 tháng 3, 2011 (Disney XD)
A Very Perry Christmas
Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension
The Perry Files
Animal Agents
3 35 (63 theo trình tự) 4 tháng 3, 2011 (Disney Hoa Kì)
5 tháng 3, 2011 (Disney XD)

30 tháng 11, 2012 (Disney Hoa Kì)
8 tháng 12, 2012 (Disney XD)

The Perry Files
Animal Agents
4 37 7 tháng 12, 2012 (Disney Hoa Kì)
31 tháng 12, 2012 (Disney XD)

15 tháng 1, 2016 (Disney Hoa Kì)
9 tháng 11, 2015 (Disney XD)

Phineas and Ferb: Mission Marvel
Phineas and Ferb: Star Wars

Mùa 1: 2007 - 2009

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Mùa 1
STT Tập phim Phát sóng lần đầu Mã sản xuất
Disney Hoa Kì Toon Disney/XD
1 "Rollercoaster" 17-8-2007 17 tháng 8, 2007 1-9-2008 1 tháng 9, 2008 101a
2 "Lawn Gnome Beach Party of Terror" 28-9-2007 28 tháng 9, 2007 8-9-2008 8 tháng 9, 2008 102b
3 "Flop Starz" 1-2-2008 1 tháng 2, 2008 22-9-2008 22 tháng 9, 2008 104b
4 "The Fast and the Phineas" 2-2-2008 2 tháng 2, 2008 8-9-2008 8 tháng 9, 2008 102a
5 "Lights, Candace, Action!" 3-2-2008 3 tháng 2, 2008 29-9-2008 29 tháng 9, 2008 105b
6 "Raging Bully" 4-2-2008 4 tháng 2, 2008 29-9-2008 29 tháng 9, 2008 105a
7 "Candace Loses Her Head" 5-2-2008 5 tháng 2, 2008 1-9-2008 1 tháng 9, 2008 101b
8 "I, Brobot" 6-2-2008 6 tháng 2, 2008 (chưa xác định) 110b
9 "Run Away Runway" 7-2-2008 7 tháng 2, 2008 (chưa xác định) 112a
10 "The Magnificent Few" 8-2-2008 8 tháng 2, 2008 15-9-2008 15 tháng 9, 2008 103a
11 "S'Winter" 9-2-2008 9 tháng 2, 2008 15-9-2008 15 tháng 9, 2008 103b
12 "Jerk De Soleil" 10-2-2008 10 tháng 2, 2008 19-10-2008 19 tháng 10, 2008 108a
13 "Are You My Mummy?" 15-2-2008 15 tháng 2, 2008 22-9-2008 22 tháng 9, 2008 104a
14 "Ready for the Bettys" 16-2-2008 16 tháng 2, 2008 (chưa xác định) 115a
15 "I Scream, You Scream" 17-2-2008 17 tháng 2, 2008 (chưa xác định) 112b
16 "Toy to the World" 22-2-2008 22 tháng 2, 2008 19-10-2008 19 tháng 10, 2008 108b
17 "Get That Bigfoot Outa My Face!" 23-2-2008 23 tháng 2, 2008 8-10-2008 8 tháng 10, 2008 106a
18 "It's a Mud, Mud, Mud, Mud World" 24-2-2008 24 tháng 2, 2008 (chưa xác định) 113a
19 "Mom's Birthday" 29-2-2008 29 tháng 2, 2008 (chưa xác định) 111a
20 "Journey to the Center of Candace" 29-2-2008 29 tháng 2, 2008 (chưa xác định) 111b
21 "It's About Time!" 1-3-2008 1 tháng 3, 2008 12-10-2008 12 tháng 10, 2008 107
22 "Dude, We're Getting the Band Back Together" 8-3-2008 8 tháng 3, 2008 (chưa xác định) 114
23 "Tree to Get Ready" 22-3-2008 22 tháng 3, 2008 5-10-2008 5 tháng 10, 2008 106b
24 "The Ballad of Badbeard" 12-4-2008 12 tháng 4, 2008 (chưa xác định) 113b
25 "Greece Lightning" 19-4-2008 19 tháng 4, 2008 (chưa xác định) 117a
26 "Leave the Busting to Us!" 19-4-2008 19 tháng 4, 2008 (chưa xác định) 117b
27 "Crack That Whip" 25-5-2008 25 tháng 5, 2008 (chưa xác định) 118a
28 "The Best Lazy Day Ever" 25-5-2008 25 tháng 5, 2008 (chưa xác định) 118b
29 "Boyfriend From 27,000 B.C." 7-6-2008 7 tháng 6, 2008 (chưa xác định) 119a
30 "Voyage to the Bottom of Buford" 7-6-2008 7 tháng 6, 2008 (chưa xác định) 119b
31 "A Hard Day's Knight" 14-6-2008 14 tháng 6, 2008 (chưa xác định) 110a
32 "Traffic Cam Caper" 12-7-2008 12 tháng 7, 2008 (chưa xác định) 121a
33 "Bowl-R-Ama Drama" 12-7-2008 12 tháng 7, 2008 (chưa xác định) 121b
34 "Got Game?" 2-8-2008 2 tháng 8, 2008 (chưa xác định) 125a
35 "Comet Kermillian" 2-8-2008 2 tháng 8, 2008 (chưa xác định) 125b
36 "Put That Putter Away" 10-8-2008 10 tháng 8, 2008 (chưa xác định) 120a
37 "Does This Duckbill Make Me Look Fat?" 10-8-2008 10 tháng 8, 2008 (chưa xác định) 120b
38 "The Flying Fishmonger" 12-9-2008 12 tháng 9, 2008[2] (chưa xác định) 115b
39 "One Good Scare Ought to Do It!" 3-10-2008 3 tháng 10, 2008 26-10-2008 26 tháng 10, 2008 109
40 "The Monster of Phineas-n-Ferbenstein" 17-10-2008 17 tháng 10, 2008 (chưa xác định) 122a
41 "Oil on Candace" 17-10-2008 17 tháng 10, 2008 (chưa xác định) 122b
42 "Out of Toon" 7-11-2008 7 tháng 11, 2008 (chưa xác định) 126a
43 "Hail Doofania!" 7-11-2008 7 tháng 11, 2008 (chưa xác định) 126b
44 "Out to Launch" 5-12-2008 5 tháng 12, 2008 12-2-2009 12 tháng 2, 2009 124
45 "Phineas and Ferb Get Busted!" ("At Last") 13-3-2009 13 tháng 3, 2009 16-2-2009 16 tháng 2, 2009 116
46 "Unfair Science Fair" 20-3-2009 20 tháng 3, 2009 17-2-2009 17 tháng 2, 2009 123a
47 "Unfair Science Fair Redux (Another Story)" 20-3-2009 20 tháng 3, 2009 18-2-2009 18 tháng 2, 2009 123b

Mùa 2: 2009 - 2011

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Mùa 2
STT Tập phim Phát sóng lần đầu Mã sản xuất
Disney Hoa Kì Disney XD
48 (1) "The Lake Nose Monster" 27-3-2009 27 tháng 3, 2009 19-2-2009 19 tháng 2, 2009 201
49 (2) "Interview With a Platypus" 8-5-2009 8 tháng 5, 2009 20-2-2009 20 tháng 2, 2009 202a
50 (3) "Tip of the Day" 8-5-2009 8 tháng 5, 2009 20-2-2009 20 tháng 2, 2009 202b
51 (4) "Attack of the 50 Foot Sister" 1-5-2009 1 tháng 5, 2009 21-2-2009 21 tháng 2, 2009 203a
52 (5) "Backyard Aquarium" 1-5-2009 1 tháng 5, 2009 21-2-2009 21 tháng 2, 2009 203b
53 (6) "Day of the Living Gelatin" 15-5-2009 15 tháng 5, 2009 28-2-2009 28 tháng 2, 2009 204a
54 (7) "Elementary My Dear Stacy" 15-5-2009 15 tháng 5, 2009 28-2-2009 28 tháng 2, 2009 204b
55 (8) "Don't Even Blink" 29-5-2009 29 tháng 5, 2009 4-4-2009 4 tháng 4, 2009 205a
56 (9) "Chez Platypus" 29-5-2009 29 tháng 5, 2009 4-4-2009 4 tháng 4, 2009 205b
57 (10) "Perry Lays an Egg" 22-5-2009 22 tháng 5, 2009 11-4-2009 11 tháng 4, 2009 206a
58 (11) "Gaming the System" 22-5-2009 22 tháng 5, 2009 11-4-2009 11 tháng 4, 2009 206b
59 (12) "The Chronicles of Meap" 19-6-2009 19 tháng 6, 2009 18-4-2009 18 tháng 4, 2009 207
60 (13) "Thaddeus and Thor" 3-7-2009 3 tháng 7, 2009 15-6-2009 15 tháng 6, 2009 208a
61 (14) "De Plane! De Plane!" 3-7-2009 3 tháng 7, 2009 15-6-2009 15 tháng 6, 2009 208b
62 (15) "Let's Take a Quiz" 10-7-2009 10 tháng 7, 2009 22-6-2009 22 tháng 6, 2009 209a
63 (16) "At the Car Wash" 10-7-2009 10 tháng 7, 2009 22-6-2009 22 tháng 6, 2009 209b
64 (17) "Oh, There You Are, Perry" 24-7-2009 24 tháng 7, 2009 11-7-2009 11 tháng 7, 2009 210a
65 (18) "Swiss Family Phineas" 24-7-2009 24 tháng 7, 2009 11-7-2009 11 tháng 7, 2009 210b
66 (19) "Hide and Seek" 31-7-2009 31 tháng 7, 2009 18-7-2009 18 tháng 7, 2009 213a
67 (20) "That Sinking Feeling" 31-7-2009 31 tháng 7, 2009 18-7-2009 18 tháng 7, 2009 213b
68 (21) "The Baljeatles" 7-8-2009 7 tháng 8, 2009 25-7-2009 25 tháng 7, 2009 214a
69 (22) "Vanessassary Roughness" 7-8-2009 7 tháng 8, 2009 25-7-2009 25 tháng 7, 2009 214b
70 (23) "No More Bunny Business" 14-8-2009 14 tháng 8, 2009 1-8-2009 1 tháng 8, 2009 215a
71 (24) "Spa Day" 14-8-2009 14 tháng 8, 2009 1-8-2009 1 tháng 8, 2009 215b
72 (25) "Phineas and Ferb's Quantum Boogaloo" 25-9-2009 25 tháng 9, 2009 21-9-2009 21 tháng 9, 2009 212
73 (26) "Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown" 16-10-2009 16 tháng 10, 2009 12-10-2009 12 tháng 10, 2009 211
74 (27) "Bubble Boys" 30-10-2009 30 tháng 10, 2009 17-10-2009 17 tháng 10, 2009 216a
75 (28) "Isabella and the Temple of Sap" 30-10-2009 30 tháng 10, 2009 17-10-2009 17 tháng 10, 2009 216b
76 (29) "Cheer Up Candace" 13-11-2009 13 tháng 11, 2009 24-10-2009 24 tháng 10, 2009 217a
77 (30) "Fireside Girl Jamboree" 13-11-2009 13 tháng 11, 2009 24-10-2009 24 tháng 10, 2009 217b
78 (31) "The Bully Code" 20-11-2009 20 tháng 11, 2009 31-10-2009 31 tháng 10, 2009 218a
79 (32) "Finding Mary McGuffin" 20-11-2009 20 tháng 11, 2009 31-10-2009 31 tháng 10, 2009 218b
80 (33) "Picture This" 4-12-2009 4 tháng 12, 2009 7-11-2009 7 tháng 11, 2009 220a
81 (34) "Nerdy Dancin'" 4-12-2009 4 tháng 12, 2009 7-11-2009 7 tháng 11, 2009 220b
82 (35) "What Do It Do?" 15-1-2010 15 tháng 1, 2010 14-11-2009 14 tháng 11, 2009 219a
83 (36) "Atlantis" 15-1-2010 15 tháng 1, 2010 14-11-2009 14 tháng 11, 2009 219b
84 (37) "Phineas and Ferb Christmas Vacation!" 11-12-2009 11 tháng 12, 2009 7-12-2009 7 tháng 12, 2009 222
85 (38) "Just Passing Through" 12-2-2010 12 tháng 2, 2010 6-2-2010 6 tháng 2, 2010 224a
86 (39) "Candace's Big Day" 12-2-2010 12 tháng 2, 2010 6-2-2010 6 tháng 2, 2010 224b
87 (40) "I Was a Middle Aged Robot" 26-2-2010 26 tháng 2, 2010 13-2-2010 13 tháng 2, 2010 221a
88 (41) "Suddenly Suzy" 26-2-2010 26 tháng 2, 2010 13-2-2010 13 tháng 2, 2010 221b
89 (42) "Undercover Carl" 5-3-2010 5 tháng 3, 2010 13-2-2010 13 tháng 2, 2010 223a
90 (43) "Hip Hip Parade" 5-3-2010 5 tháng 3, 2010 13-2-2010 13 tháng 2, 2010 223b
91 (44) "Invasion of the Ferb Snatchers" 16-4-2010 16 tháng 4, 2010[3] 20-2-2010 20 tháng 2, 2010 225a
92 (45) "Ain't No Kiddie Ride" 16-4-2010 16 tháng 4, 2010[3] 20-2-2010 20 tháng 2, 2010 225b
93 (46) "Not Phineas and Ferb" 14-5-2010 14 tháng 5, 2010 27-2-2010 27 tháng 2, 2010 228a
94 (47) "Phineas and Ferb-Busters!" 14-5-2010 14 tháng 5, 2010 27-2-2010 27 tháng 2, 2010 228b
95 (48) "The Lizard Whisperer" 11-6-2010 11 tháng 6, 2010 6-3-2010 6 tháng 3, 2010 229a
96 (49) "Robot Rodeo" 11-6-2010 11 tháng 6, 2010 6-3-2010 6 tháng 3, 2010 229b
97 (50) "The Beak" 12-3-2010 12 tháng 3, 2010 8-3-2010 8 tháng 3, 2010 227
98 (51) "She's the Mayor" 30-7-2010 30 tháng 7, 2010 14-6-2010 14 tháng 6, 2010 231a
99 (52) "The Lemonade Stand" 30-7-2010 30 tháng 7, 2010 14-6-2010 14 tháng 6, 2010 231b
100 (53) "Phineas and Ferb Hawaiian Vacation" 9-7-2010 9 tháng 7, 2010 12-7-2010 12 tháng 7, 2010 234
101 (54) "Phineas and Ferb Summer Belongs to You!" 6-8-2010 6 tháng 8, 2010 2-8-2010 2 tháng 8, 2010 238
102 (55) "Nerds of a Feather" 27-8-2010 27 tháng 8, 2010 16-8-2010 16 tháng 8, 2010 233
103 (56) "Wizard of Odd" 24-9-2010 24 tháng 9, 2010 24-11-2010 24 tháng 11, 2010 226
104 (57) "We Call it Maze" 1-10-2010 1 tháng 10, 2010 23-10-2010 23 tháng 10, 2010 232a
105 (58) "Ladies and Gentlemen, Meet Max Modem!" 1-10-2010 1 tháng 10, 2010 23-10-2010 23 tháng 10, 2010 232b
106 (59) "The Secret of Success" 8-10-2010 8 tháng 10, 2010 30-10-2010 30 tháng 10, 2010 230a
107 (60) "The Doof Side of the Moon" 8-10-2010 8 tháng 10, 2010 30-10-2010 30 tháng 10, 2010 230b
108 (61) "Split Personality" 29-10-2010 29 tháng 10, 2010 6-11-2010 6 tháng 11, 2010 235a
109 (62) "Brain Drain" 29-10-2010 29 tháng 10, 2010 6-11-2010 6 tháng 11, 2010 235b
110 (63) "Rollercoaster: The Musical!" 29-1-2011 29 tháng 1, 2011 7-2-2011 7 tháng 2, 2011 239
111 (64) "Make Play"[4] 11-2-2011 11 tháng 2, 2011 7-3-2011 7 tháng 3, 2011 236a
112 (65) "Candace Gets Busted"[4] 11-2-2011 11 tháng 2, 2011 7-3-2011 7 tháng 3, 2011 236b

Mùa 3: 2011 - 2012

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Mùa 3
Tập Tiêu đề Phát sóng lần đầu Mã sản xuất
Disney Hoa Kì Disney XD
113 (1) "The Great Indoors" 4-3-2011 4 tháng 3, 2011 5-3-2011 5 tháng 3, 2011 302a
114 (2) "Canderemy" 4-3-2011 4 tháng 3, 2011 5-3-2011 5 tháng 3, 2011 302b
115 (3) "Run, Candace, Run" 11-3-2011 11 tháng 3, 2011 7-5-2011 7 tháng 5, 2011 301a
116 (4) "Last Train to Bustville" 11-3-2011 11 tháng 3, 2011 7-5-2011 7 tháng 5, 2011 301b
117 (5) "Phineas' Birthday Clip-O-Rama!" 1-4-2011 1 tháng 4, 2011 30-4-2011 30 tháng 4, 2011 304
118 (6) "The Belly of the Beast"[5] 29-4-2011 29 tháng 4, 2011 14-5-2011 14 tháng 5, 2011 303a
119 (7) "Moon Farm"[5] 29-4-2011 29 tháng 4, 2011 14-5-2011 14 tháng 5, 2011 303b
120 (8) "Ask a Foolish Question"[6] 13-5-2011 13 tháng 5, 2011 6-6-2011 6 tháng 6, 2011 305a
121 (9) "Misperceived Monotreme"[6] 13-5-2011 13 tháng 5, 2011 6-6-2011 6 tháng 6, 2011 305b
122 (10) "Candace Disconnected"[7] 18-6-2011 18 tháng 6, 2011 9-7-2011 9 tháng 7, 2011 306a
123 (11) "Magic Carpet Ride"[7] 18-6-2011 18 tháng 6, 2011 9-7-2011 9 tháng 7, 2011 306b
124 (12) "Bad Hair Day"[8] 24-6-2011 24 tháng 6, 2011 16-7-2011 16 tháng 7, 2011 307a
125 (13) "Meatloaf Surprise"[8] 24-6-2011 24 tháng 6, 2011 16-7-2011 16 tháng 7, 2011 307b
126 (14) "Phineas and Ferb Interrupted"[9] 15-7-2011 15 tháng 7, 2011 30-7-2011 30 tháng 7, 2011 309a
127 (15) "A Real Boy"[9] 15-7-2011 15 tháng 7, 2011 30-7-2011 30 tháng 7, 2011 309b
128 (16) "Mommy Can You Hear Me?"[10] 29-7-2011 29 tháng 7, 2011 6-8-2011 6 tháng 8, 2011 310a
129 (17) "Road Trip"[10] 29-7-2011 29 tháng 7, 2011 6-8-2011 6 tháng 8, 2011 310b
130 (18) "Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension" 5-8-2011 5 tháng 8, 2011 13-8-2011 13 tháng 8, 2011 Phim
131 (19)

"Tour De Ferb"[11]

12-8-2011 12 tháng 8, 2011 22-10-2011 22 tháng 10, 2011 311b
132 (20) "Skiddley Whiffers"[12] 26-8-1011 26 tháng 8, 1011 22-10-2011 22 tháng 10, 2011 311a
133 (21) "My Fair Goalie"[13] 9-9-2011 9 tháng 9, 2011 29-10-2011 29 tháng 10, 2011 312
134 (22) "Bullseye!"[14] 30-9-2011 30 tháng 9, 2011

3 tháng 10, 2012

313a
135 (23) "That's the Spirit" 7-10-2011 7 tháng 10, 2011 24-10-2011 24 tháng 10, 2011 314a
136 (24) "The Curse of Candace" 7-10-2011 7 tháng 10, 2011 24-10-2011 24 tháng 10, 2011 314b
137 (25) "Escape from Phineas Tower" 21-10-2011 21 tháng 10, 2011 7 tháng 4, 2012 315a
138 (26) "Lotsa Latkes" 18-11-2011 18 tháng 11, 2011 3-12-2011 3 tháng 12, 2011 316b
139 (27) "Ferb Latin" 25-11-2011 25 tháng 11, 2011 3-12-2011 3 tháng 12, 2011 316a
140 (28) "A Phineas and Ferb Family Christmas" 2-12-2011 2 tháng 12, 2011 10-12-2011 10 tháng 12, 2011 317a
141 (29) "Tri-Stone Area" 13-1-2012 13 tháng 1, 2012 16-1-2012 16 tháng 1, 2012 308a
142 (30) "Doof Dynasty" 14-1-2012 14 tháng 1, 2012 16-1-2012 16 tháng 1, 2012 308b
143 (31) "Excaliferb" 15-1-2012 15 tháng 1, 2012 16-1-2012 16 tháng 1, 2012 320
144 (32) "Phineas and Ferb and the Temple of Juatchadoon" 20-1-2012 20 tháng 1, 2012 16-1-2012 16 tháng 1, 2012 322b
145 (33) "Monster from the Id" 10-2-2012 10 tháng 2, 2012 10-3-2012 10 tháng 3, 2012 321a
146 (34) "Gi-Ants" 10-2-2012 10 tháng 2, 2012 17-3-2012 17 tháng 3, 2012 321b
147 (35) "The Remains of the Platypus" 24-2-2012 24 tháng 2, 2012 7-4-2012 7 tháng 4, 2012 315b
148 (36) "Mom's in the House" 2-3-2012 2 tháng 3, 2012 30-6-2012 30 tháng 6, 2012 319a
149 (37) "Perry The Actorpus" 3-3-2012 3 tháng 3, 2012 3-3-2012 3 tháng 3, 2012 313a
150 (38) "Let's Bounce" 16-3-2012 16 tháng 3, 2012 7-7-2012 7 tháng 7, 2012 323b
151 (39) "Bully Bromance Breakup" 16-3-2012 16 tháng 3, 2012 14-7-2012 14 tháng 7, 2012 324a
152 (40) "Quietest Day Ever" 30-3-2012 30 tháng 3, 2012 14-7-2012 14 tháng 7, 2012 324b
153 (41) "The Doonkelberry Imperative" 30-3-2012 30 tháng 3, 2012 21-7-2012 21 tháng 7, 2012 325a
154 (42) "Meapless in Seattle" 8-4-2012 8 tháng 4, 2012 23-6-2012 23 tháng 6, 2012 327
155 (43) "Delivery of Destiny" 27-4-2012 27 tháng 4, 2012 7-7-2012 7 tháng 7, 2012 323a
156 (44) "Buford Confidential" 27-4-2012 27 tháng 4, 2012 21-7-2012 21 tháng 7, 2012 325b
157 (45) "The Mom Attractor" 4-5-2012 4 tháng 5, 2012 27-10-2012 27 tháng 10, 2012 328a
158 (46) "Cranius Maximus" 4-5-2012 4 tháng 5, 2012 27-10-2012 27 tháng 10, 2012 328b
159 (47) "Agent Doof" 11-5-2012 11 tháng 5, 2012 22-9-2012 22 tháng 9, 2012 322a
160 (48) "Minor Monogram" 11-5-2012 11 tháng 5, 2012 30-6-2012 30 tháng 6, 2012 319b
161 (49) "What A Croc!" 1-6-2012 1 tháng 6, 2012 29-9-2012 29 tháng 9, 2012 318a
162 (50) "Sleepwalk Surprise" 8-6-2012 8 tháng 6, 2012 13-10-2012 13 tháng 10, 2012 326a
163 (51) "Sci-FI Pie Fly" 8-6-2012 8 tháng 6, 2012 13-10-2012 13 tháng 10, 2012 326b
164 (52) "Sipping with the Enemy" 22-6-2012 22 tháng 6, 2012 3-11-2012 3 tháng 11, 2012 329a
165 (53) "Tri-State Treasure: Boot of Secrets" 22 tháng 6, 2012 3 tháng 11, 2012 329b
166 (54) "Doofapus" 6-7-2012 6 tháng 7, 2012 20-9-2012 20 tháng 9, 2012 330a
167 (55) "Norm Unleashed" 20-7-2012 20 tháng 7, 2012 10-11-2012 10 tháng 11, 2012 330b
168 (56) "Where's Perry? 26-7-2012 26 tháng 7, 2012 4-8-2012 4 tháng 8, 2012 332
169 (57) "Where's Perry? (Phần 2)24-8-2012 24 tháng 8, 2012 1-9-2012 1 tháng 9, 2012 333
170 (58) "Ferb TV" 7-9-2012 7 tháng 9, 2012 29-9-2012 29 tháng 9, 2012 318b
171 (59) "When World Colide" 14-9-2012 14 tháng 9, 2012 17-11-2012 17 tháng 11, 2012 331a
172 (60) "What'd I Miss?" 28-9-2012 28 tháng 9, 2012 17-11-2012 17 tháng 11, 2012 334b
173 (61) "Road To Danville" 26-10-2012 26 tháng 10, 2012 17-11-2012 17 tháng 11, 2012 331b
174 (62) "This Is Your Backstory" 2-11-2012 2 tháng 11, 2012 1-12-2012 1 tháng 12, 2012 335
175 (63) "Blackout!" 30-11-2012 30 tháng 11, 2012 8-12-2012 8 tháng 12, 2012 334a

Mùa 4: 2012 - 2015

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Mùa 4
Tập Tiêu đề Phát sóng lần đầu Mã sản xuất
Disney Hoa Kì Disney XD
176 (1) "For Your Ice Only" 7-12-2012 7 tháng 12, 2012 31-12-2012 31 tháng 12, 2012 402a
177 (2) "Happy New Year!" 7-12-2012 7 tháng 12, 2012 31-12-2012 31 tháng 12, 2012 402b
178 (3) "Fly On the Wall" 11-1-2013 11 tháng 1, 2013 6-4-2013 6 tháng 4, 2013 401a
179 (4) "Bully Bust" 18-1-2013 18 tháng 1, 2013 27-4-2013 27 tháng 4, 2013 403a
180 (5) "My Sweet Ride" 1-2-2013 1 tháng 2, 2013 6-4-2013 6 tháng 4, 2013 401b
181 (6) "Der Kinderlumper" 15-2-2013 15 tháng 2, 2013 13-4-2013 13 tháng 4, 2013 404a
182 (7) "Sidetracked" 1-3-2013 1 tháng 3, 2013 20-4-2013 20 tháng 4, 2013 406
183 (8) "Primal Perry" 17-5-2013 17 tháng 5, 2013 2-3-2013 2 tháng 3, 2013 408
184 (9) "Mind Share" 5-4-2013 5 tháng 4, 2013 12-4-2014 12 tháng 4, 2014 407b
185 (10) "Backyard Hodge Podge" 19-4-2013 19 tháng 4, 2013 27-4-2013 27 tháng 4, 2013 403b
186 (11) "Bee Day" 26-4-2013 26 tháng 4, 2013 TBA 405a
187 (12) "Bee Story" 26-4-2013 26 tháng 4, 2013 TBA 405b
188 (13) "Great Balls of Water" 7-6-2013 7 tháng 6, 2013 20-7-2013 20 tháng 7, 2013 410a
189 (14) "Where's Pinky?" 7-6-2013 7 tháng 6, 2013 20-7-2013 20 tháng 7, 2013 410b
190 (15) "Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown Hosted by Kelly Osborune" 28-6-2013 28 tháng 6, 2013 15-2-2013 15 tháng 2, 2013 440
191 (16) "Knot My Problem" 5-7-2013 5 tháng 7, 2013 27-7-2013 27 tháng 7, 2013 407a
192 (17) "Just Desserts" 5-7-2013 5 tháng 7, 2013 27-7-2013 27 tháng 7, 2013 404b
193 (18) "La Candace-Cabra" 12-7-2013 12 tháng 7, 2013 3-8-2013 3 tháng 8, 2013 409a
194 (19) "Happy Birthday, Isabella 12-7-2013 12 tháng 7, 2013 3-8-2013 3 tháng 8, 2013 409b
195 (20) "Love at First Byte" 2-8-2013 2 tháng 8, 2013 5-10-2013 5 tháng 10, 2013 414a
196 (21) "One Good Turn" 9-8-2013 9 tháng 8, 2013 5-10-2013 5 tháng 10, 2013 414b
197 (22) "Phineas and Ferb: Mission Marvel" 16-8-2013 16 tháng 8, 2013 25-8-2013 25 tháng 8, 2013 411/412
198 (23) "Thanks But No Thanks" 13-9-2013 13 tháng 9, 2013 15-2-2013 15 tháng 2, 2013 413a
199 (24) "Troy Story" 20-9-2013 20 tháng 9, 2013 19-10-2013 19 tháng 10, 2013 413b
200 (25) "Drusselsteinoween" 4-10-2013 4 tháng 10, 2013 26-10-2013 26 tháng 10, 2013 419a
201 (26) "Terrifying Tri-State Trilogy of Terror" 5-10-2013 5 tháng 10, 2013 12-10-2013 12 tháng 10, 2013 418
202 (27) "Face Your Fear" 11-10-2013 11 tháng 10, 2013 26-10-2013 26 tháng 10, 2013 419b
203 (28) "Cheers for Fears" 1-11-2013 1 tháng 11, 2013 29-3-2014 29 tháng 3, 2014 415a
204 (29) "Steampunx" 15-11-2013 15 tháng 11, 2013 23-11-2013 23 tháng 11, 2013 417a
205 (30) "Just Our Luck" 10-1-2014 10 tháng 1, 2014 5-4-2014 5 tháng 4, 2014 415b
206 (31) "Return Policy" 24-1-2014 24 tháng 1, 2014 11-6-2014 11 tháng 6, 2014 416a
207 (32) "Live and Let Drive" 11-7-2014 11 tháng 7, 2014 1-3-2014 1 tháng 3, 2014 424b
208 (33) "Phineas and Ferb Save Summer" 20-6-2014 20 tháng 6, 2014 9-6-2014 9 tháng 6, 2014 427/428
209 (34) "Father's Day" 22-8-2014 22 tháng 8, 2014 10-6-2014 10 tháng 6, 2014 421b
210 (35) "Imperfect Storm" 1-8-2014 1 tháng 8, 2014 11-6-2014 11 tháng 6, 2014 416b
211 (36) "The Return of the Rogue Rabbit" 11-7-2014 11 tháng 7, 2014 16-6-2014 16 tháng 6, 2014 424a
212 (37) "It's No Picnic" 8-8-2014 8 tháng 8, 2014 23-6-2014 23 tháng 6, 2014 417b
213 (38) "The Klimpaloon Ultimatum" 18-7-2014 18 tháng 7, 2014 7-7-2014 7 tháng 7, 2014 420
214 (39) "Operation Crumb Cake" 27-2-2015 27 tháng 2, 2015 14-7-2014 14 tháng 7, 2014 422a
215 (40) "Mandace" 27-2-2015 27 tháng 2, 2015 14-7-2014 14 tháng 7, 2014 422b
216 (41) "Phineas and Ferb: Star Wars" 26-7-2014 26 tháng 7, 2014 4-8-2014 4 tháng 8, 2014 433/434
217 (42) "Lost in Danville" 23-1-2015 23 tháng 1, 2015 29-9-2014 29 tháng 9, 2014 425a
218 (43) "The Inator Method" 23-1-2015 23 tháng 1, 2015 29-9-2014 29 tháng 9, 2014 425b
219 (44) "Night of the Living Pharmacists" 4-10-2014 4 tháng 10, 2014 10-10-2014 10 tháng 10, 2014 430/431
220 (45) "Tales from the Resistance: Back to the 2nd Dimension" 9-1-2015 9 tháng 1, 2015 25-11-2014 25 tháng 11, 2014 423
221 (46) "Doof 101" 6-2-2015 6 tháng 2, 2015 27-11-2014 27 tháng 11, 2014 421a
222 (47) "Act Your Age" 20-2-2015 20 tháng 2, 2015 9-2-2015 9 tháng 2, 2015 426
223 (48) "Last Day of Summer" 12-6-2015 12 tháng 6, 2015 12-6-2015 12 tháng 6, 2015 436/437
224 (49) "O.W.C.A. Files" 15-1-2016 15 tháng 1, 2016 9-11-2015 9 tháng 11, 2015 441/442

==Danh sách các tập phim Phineas and Ferb tại Internet Movie Database IMDb_logo.png

Liên kết ngoài
 1. http://www.laughingplace.com/News-ID10028200.asp
 2. “September 2008 premiere info for DC and TD/Jetix (month complete)”. Disney Animation (8 tháng 5 năm 2008). Truy cập 12 tháng 8 năm 2009.
 3. 3,0 3,1 http://tvlistings.zap2it.com/tv/phineas-and-ferb/EP00948847?aid = disn
 4. 4,0 4,1 “Make Play; Candace Gets Busted”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 18 tháng 2 năm 2011.
 5. 5,0 5,1 “Phineas and Ferb: The Belly of the Beast; Moon Farm”. MSN TV. Truy cập 17 tháng 3 năm 2011.
 6. 6,0 6,1 “Ask a Foolish Question; Misperceived Monotreme”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 13 tháng 4 năm 2011.
 7. 7,0 7,1 “Candace Disconnected; Magic Carpet Ride”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 17 tháng 5 năm 2011.
 8. 8,0 8,1 “Bad Hair Day; Meatloaf Surprise”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 17 tháng 5 năm 2011.
 9. 9,0 9,1 “Phineas and Ferb Interrupted; A Real Boy”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 13 tháng 6 năm 2011.
 10. 10,0 10,1 “Road Trip; Mommy Can You Hear Me?”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 13 tháng 6 năm 2011.
 11. “Tour de Ferb”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 25 tháng 7 năm 2011.
 12. “Skiddley Whiffers”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 25 tháng 7 năm 2011.
 13. “My Fair Goalie”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 17 tháng 8 năm 2011.
 14. “Bullseye!”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 17 tháng 8 năm 2011.

Cước chú


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên