FANDOM


Bài hát
"Extremely Extreme"
Candace and Jeremy headed into the wave.jpg
Bài hát bởi Aaron Jacob
Thể loại:
Rock
Aaron Jacob niên sử
Kế trước:
"Surfin' Asteroids"
Hiện tại:
Extremely Extreme
Tiếp theo:
"Playing a Game of Sports
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Extremely Extreme00:45

Phineas and Ferb - Extremely Extreme

"Extremely Extreme" là bài hát từ tập phim "Return Policy"

Lời bài hát

It ain't mild or moderate, safe or secure,
It ain't meek or mellow, docile or demure,
It ain't peaceful or placid, sedate or serene,
What it is is ex-ex-ex-extremely extreme!

Conclusively, decidedly, exactly, for sure,
Precisely, emphatically and definitely,
Unconventionally and unambiguously
Ex-ex-ex-extremely extreme!
Extremely extreme!

Bản dịch

Thư viện ảnh

Nhấn vào đây để xem nhiều hình ảnh hơn từ Extremely Extreme.
Thư viện ảnh cho Extremely Extreme có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Bài hát tương tự với bài hát "F-Games"
  • Đây là một trong số ít bài hát chủ đề thể thao mà không được hát bởi Robbie Wyckoff.

Sáng tác

Mã BMI #17194442

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"Dancing in the Sunshine"
Bài hát Tiếp theo:
"Gonna Get My Bust On"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên