FANDOM


Song icon
Friend Like Mine
AintNobodyGotaFriend
Bài hát bởi Nick Belcher[1]
Thể loại:
Pop/Rock
Nick Belcher niên sử
Kế trước:
Không.
Hiện tại:
Friend Like Mine
Tiếp theo:
Không.
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Ain't Nobody's Got a Friend Like Me00:29

Phineas and Ferb - Ain't Nobody's Got a Friend Like Me

Friend Like Mine (Người bạn như tôi) là bài hát từ tập phim "O.W.C.A. Files".

Lời bài hát

You might have sugar,
You might have spice
But ain't nobody's got a friend like mine.

Bản dịch

Bạn có thể có đường,
Bạn có thể có gia vị
Nhưng không ai có thể có được một người bạn như tôi.

Thông tin cơ sở

  • Bài hát này được nhắc đến lần đầu bởi Alyson Stoner trong buổi họp báo tại San Diego Comic-Con 2015.[2]

Sáng tác

  • Kerry Furrh
  • Olivia Mitchell
  • Madison Ross
  • Madison Sheckel[3]

Mã BMI #21511406

Cước chú

Kế trước:
"They Left Me Standing Outside"
Bài hát Tiếp theo:
"Bits of All of Us"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên