FANDOM


Song icon
"Get Back Hair"
Doofenshmirtz with his Get Back Hair
Doof đang cầm "Thuốc Mọc Tóc"
Bài hát bởi Danny Jacob
Thể loại:
Jingle
Danny Jacob niên sử
Kế trước:
"Helicopter Fight"
Hiện tại:
Get Back Hair
Tiếp theo:
"Dance of Contrition"
Đoạn nhạc

"Get Back Hair" là một đoạn nhạc ngắn trong tập phim "La Candace-Cabra" để giới thiệu âm mưu cùng tên của Doofenshmirtz.

Lời bài hát

Danny Jacob: Get back hair

Bản dịch

Danny Jacob: Thuốc mọc tóc

Thông tin cơ sở

  • "Thuốc mọc tóc" là một phát minh của Doofenshmirtz có công dụng là khiến tóc của mọi người mọc trở lại.

Sáng tác

  • Dan Povenmire

Mã BMI #16638150

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"Rock Climbing Wall"
Bài hát Tiếp theo:
"Chupacabra Ho"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên