FANDOM


Give Me Your Money Today
Secret of Success Give me your money today
Doof đang đòi tiền trong chương trình gây quỹ xấu xa
Bài hát bởi Doofenshmirtz
Thực hiện:
Doofenshmirtz
Độ dài:
0:11
Doofenshmirtz niên sử
Kế trước:
My Red Rubber Boots
Hiện tại:
Give Me Your Money Today
Tiếp theo:
There's a Platypus Controlling Me
Đoạn nhạc
Give Me Your Money- Phineas and Ferb (FULL SONG)00:31

Give Me Your Money- Phineas and Ferb (FULL SONG)

Đây là bài hát được hát bởi Doofenshmirtz trong tập phim The Secret of Success


Lời bài hát

Heinz Doofenshmirtz: I want your money
I'm strapped for cash
I need your money
Too lazy to get a job
Give me your money
I'm not being funny
Give me your money today!

Bản dịch

Heinz Doofenshmirtz: Tôi muốn tiền của các bạn
Tôi đang bị túng tiền
Tôi cần tiền của các bạn
Vì tôi quá lười để kiếm việc
Hãy đưa tiền của bạn cho tôi
Tôi không vui vẻ gì đâu
Hãy đưa tiền của bạn cho tôi ngay hôm nay!


Thông tin cơ sở

  • Tiêu đề của bài hát dường như là 1 cách chơi chữ bài hát của nhóm The Beatles, "You Never Give Me Your Money"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên