FANDOM


Bài hát
Handcar
SurfingTheHandcar.jpg
Lyla và Perry trên xe goòng.
Bài hát bởi Lyla Lolliberry
Thể loại:
Blues, rock
Độ dài:
1:33
Lyla Lolliberry niên sử
Kế trước:
Không.
Hiện tại:
Handcar
Tiếp theo:
TBA
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Handcar01:35

Phineas and Ferb - Handcar

"Handcar" là một bài hát từ tập phim "Sidetracked", được hát bởi điệp viên của C.O.W.C.A., Lyla Lolliberry khi cô và Perry cùng lái xe goòng để cố đuổi kịp tàu cao tốc.

Lời bài hát

Lyla: P, what are you doing? This is a handcar; there's a trick to it! 'Look, if we're going to catch the train, we're going to have to work together. 'We've gotta get in sync, develop a rhythm. 'Watch, I'll show you.

Yours goes up when mine goes down
And then we do it the other way around
Don't you give me that sigh, 'cause if we can't see eye to eye
Then our missions will be always filled with strife,
'Cause a handcar is a metaphor for life
For life...

(Khi xe goòng bắt đầu đi nhanh, nhạc cũng chơi nhanh hơn)

Don't push up, just push down;
I'll push down on my side. That's it!
That's right. Here we go!!!!

(Nhạc bắt đầu chơi nhanh hơn nữa)

Ah, I see a little platy-smile there!
That's right! Now we're cookin' with gas!
See? It's better when we work together!

We're on a handcar (Handcar!)
Yeah, we're gettin' in the groove
We're on a handcar (Handcar!)
It's the only way to move

We're on a handcar (Handcar!)
We're like a well-oiled machine
We're on a handcar (Handcar!)
Yeah, we're workin' like a team

We're on a handcar (Handcar!)
We're a real double-header
It's a heavy-handed metaphor
For how we work together!

It's a handcar! (Handcar!)
Yeah, we're on a handcar! (Handcar!)
We're on a handcar (Handcar!)
Yeah, we're on a handcar!

Bản dịch

Lyla: P, cậu đang làm gì vậy? Đây là xe goòng, có một mẹo để điều khiến nó đấy! Nhìn này, nếu chúng ta muốn bắt kịp con tàu, chúng ta phải làm việc với nhau. Chúng ta phải làm nhịp nhàng, theo nhịp điệu. Xem đây, tôi sẽ chỉ cậu.

Cậu đẩy lên lúc tôi đẩy xuống
Và chúng ta làm tương tự như vậy lần nữa
Đừng cho tôi tiếng thở dài đó, vì nếu chúng ta không đồng lòng,
Thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ chẳng có gì ngoài xung đột,
Bởi vì xe goòng là phép ẩn dụ cho cuộc sống
Cho cuộc sống...

(Khi xe goòng bắt đầu đi nhanh, nhạc cũng chơi nhanh hơn)

Đừng đẩy lên, cứ đẩy xuống thôi;
Tôi sẽ đẩy xuống ở bên của tôi. Đúng rồi đó!
Đúng rồi. Chúng ta đi nào!!!!

(Nhạc bắt đầu chơi nhanh hơn nữa)

Ah, tôi thấy nụ cười của thú mỏ vịt rồi
Đúng đấy! Giờ chúng ta đang đuổi theo tàu điện!
Thấy chưa? Sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm việc với nhau!

Chúng tôi đang lái xe goòng (Xe goòng!)
Chúng tôi đang chạy trên đường ray
Chúng tôi đang lái xe goòng (Xe goòng!)
Cách duy nhất để di chuyển

Chúng tôi đang lái xe goòng (Xe goòng!)
Chúng tôi như cỗ máy bơm đầy dầu
Chúng tôi đang lái xe goòng (Xe goòng!)
Chúng tôi làm việc như một đội

Chúng tôi đang lái xe goòng (Xe goòng!)
Chúng tôi là hai tay lái thực thụ
Đây là phép ẩn dụ đầy ý nghĩa
Nói về việc ta hợp tác với nhau!

Đó là xe goòng! (Xe goòng!)
Chúng tôi đang lái xe goòng (Xe goòng!)
Chúng tôi đang lái xe goòng (Xe goòng!)
Chúng tôi đang lái xe goòng (Xe goòng!)

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #15975275

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"Kinderlumper"
Bài hát Tiếp theo:
"New Greenland Anthem"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên