FANDOM


Song icon
"History of the Tri-State Area"
The History of the Tri-State Area
Bài hát bởi Don và Những du khách ở Tòa Thị chính
Thể loại:
Show tune, Patter song
Độ dài:
1:07
DonCandace niên sử
Kế trước:
"Extraordinary" (Candace)
Hiện tại:
History of the Tri-State Area
Tiếp theo:
"Candace Party" (Candace)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - History of the Tri State Area01:10

Phineas and Ferb - History of the Tri State Area

"History of the Tri-State Area" (Lịch sử của Vùng Ba Bang) là bài hát được Don thực hiện, một hướng dẫn viên tại tòa thị chính trong tập phim "Where's Pinky?", giải thích lịch sử lâu đời của Vùng Ba Bang cho những du khách biết.

Lời bài hát

Don: A lot of people know that the Tri-State Area
Used to be a Bi-State Area with an Adjacent Area over there;
What people don't know is that originally it was three distinct
Single-State Areas, but people don't care.

The founders of the Area were independent thinkers,
Completely unaffected by bureaucratic hurdles
And that's why the Capitol building was moved here from Sri Lanka
On the backs of seven giant sea turtles.

It's the history of an area, the Tri-State Area,
Formed mostly from adobe and seaweed;
If you've heard it different elsewhere, that's historical hysteria,
So stop believing everything you read!

Over here's a diorama of the first diorama
Of Vincent Diorama, who lived right here!
When I say "right here", I mean in this very room,
'Til we moved him to a studio apartment last year.

It's the history of an area, the Tri-State Area,
Don't mean to cause a ruckus or a fuss;
It's the birthplace of the onion and the Danville cafeteria,
And home of Bigfoot's hairless cousin, us!

It's the history of an area, the Tri-State Area,
Where planet Venus holds some office space;
Try to think of someplace better, well I double-dog-dare ya,
But if you can't, then get out of my face!

Don và những du khách nam: It's the History of the Tri-State Area!
Ca sĩ hát nền, Candace, và những du khách nữ: (History of the Tri-State Area!)
(Area!)

Bản dịch

Don: Rất nhiều người biết rằng Vùng Ba Bang
Đã từng là Vùng Hai Bang với Vùng Adjacent ở đằng kia;
Điều mà mọi người không biết rằng nó đã từng là ba bang riêng lẻ
Vùng Một Bang, nhưng không ai quan tâm điều đó.

Những người sáng lập vùng này là những người suy nghĩ độc lập,
Không hề bị ảnh hưởng bởi những thủ tục hành chính
Và đó là lí do tòa thị chính đã được chuyển đến đây từ Sri Lanka
Trên lưng của bảy con rùa biển khổng lồ

Đây là lịch sử của một vùng, Vùng Ba Bang,
Được làm hoàn toàn bằng gạch và tảo biển;
Nếu bạn nghe ở những nơi khác, đó là lịch sử cường điệu hóa,
Nên đừng tin những gì bạn đang đọc!

Ở đây là loạt phim về loạt phim đầu tiên
Của Vincent Diorama, người đã sống ở đây!
Khi tôi nói "ở đây", ý tôi là ở trong căn phòng lớn này,
Cho đến khi chúng tôi đưa anh ta đến khu chung cư điện ảnh vào năm ngoái.

Đây là lịch sử của một vùng, Vùng Ba Bang,
Không cần phải cường điệu nó lên;
Đây là nơi sinh của củ hành và căng-tin Danville,
Và nhà của anh họ Bigfoot chúng tôi!

Đây là lịch sử của một vùng, Vùng Ba Bang,
Nơi sao Kim ngự ở trong văn phòng;
Cố nghĩ nơi nào khá hơn đi, tôi cá bạn làm được đấy,
Nhưng nếu bạn không thể, thì cút khỏi đây ngay!

Don và những du khách nam: Đây là lịch sử của Vùng Ba Bang!
Ca sĩ hát nền, Candace, và những du khách nữ: (Lịch sử của Ba Bang!)

Thư viện ảnh

Tri-State Founders
Thư viện ảnh cho History of the Tri-State Area có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #16150455

Cước chú

Kế trước:
"Extraordinary"
Bài hát Tiếp theo:
"Candace Party"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên