FANDOM


Song icon
I am the Very Model of a Modern Major Monogram
I am the the very model of a modern Major Monogram
Tôi là tấm gương điển hình của Thiếu tá Monogram gương mẫu
Bài hát bởi Thiếu tá Monogram
Thể loại:
Patter song
Độ dài:
0:05
Thiếu tá Monogram niên sử
Kế trước:
"He's Major Monogram"
Hiện tại:
I am the Very Model of a Modern Major Monogram
Tiếp theo:
"Curtain Call/Time Spent Together"
Đoạn nhạc
I Am the Very Model of a Modern Major Monogram00:08

I Am the Very Model of a Modern Major Monogram

"I am the Very Model of a Modern Major Monogram" (Tôi là tấm gương điển hình của Thiếu tá Monogram gương mẫu) là bài hát được thực hiện bởi Thiếu tá Monogram trong tập "One Good Turn"

Lời bài hát

Thiếu tá Monogram: Okay, he's gone. One, a-two, a-one-two-three
I am the the very model of a modern Major Monogram
I've information vegetable and animal and hologram

Bản dịch

Thiếu tá Monogram: Được rồi, cậu ấy đi rồi. Một, hai, một hai ba
Tôi là tấm gương điển hình của Thiếu tá Monogram gương mẫu
Tôi cung cấp thông tin cho thực vật và cho động vật bằng ảnh ba chiều.

Thông tin cơ sở

  • Bài hát này được dựa vào bài I Am the Very Model of a Modern Major-General (hoặc Major-General's Song) trong vở opera The Pirates of Penzance.

Sáng tác

Mã BMI #16852462

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Robot Love Song"
Bài hát Tiếp theo:
"Humiliating Stumblegimp Dance of Contrition"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên