FANDOM


Impress My Professor
Singing Impress My Professor
Doofenshmirtz và một vài người phụ nữ đang hát bài hát.
Bài hát bởi Tiến sĩ Doofenhsmirtz và Laura Dickinson
Thể loại:
Cabaret, Charleston. Show tune
Độ dài:
1:13
Tiến sĩ Doofenshmirtz và Laura Dickinson niên sử
Kế trước:
"Slushy the Clown" (Doof)
"Disco Miniature Golfing Queen" (Laura Dickinson)
Hiện tại:
Impress My Professor
Tiếp theo:
"Ready for the Bettys (Doof)
"Big Ginormous Airplane" (Laura Dickinson)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Impress My Professor01:15

Phineas and Ferb - Impress My Professor

"Impress My Professor" (Gây ấn tượng Giáo sư Của ta) là bài hát được thực hiện bởi Heinz Doofenshmirtz trong tập phim "Oil on Candace", với những phong cách mang tính chất của buổi hòa nhạc ở Broadway. 20 ca sĩ,người múa phụ đạo ở ngoài nền tham gia với Heinz trong bài hát.

Lời bài hát

Doofenshmirtz: Back in class, Evil 101
I always had so much fun
Though the one who advised me, openly despised me
Still, I always tried to be number one

Well, I wanted a mentor to share my world view
But I got a tormentor, I was hated, it's true
Now I have one more chance, and it could mean my advancement
So there's only one thing I must do:

I must impress my professor
Những ca sĩ: He's got to be good
Doofenshmirtz: I must impress my professor
Những ca sĩ: He's misunderstood
Doofenshmirtz: Ooh, ooh
Những ca sĩ: (Cùng thời điểm) He needs validation for his evil creation
Doofenshmirtz: Like any good evil scientist would

I... must... impress my professor to be a success
Những ca sĩ: (Cùng thời điểm) He... must... impress his professor to be a success
Doofenshmirtz: Or I will still be a flunky, a diploma-less monkey
Những ca sĩ: Or he will still be a flunky, a diploma-less monkey
Tất cả: In the eyes of this person
Whose opinion may worsen
Doofenshmirtz: If my evil invention's not great

Doofenshmirtz: I must impress my professor
Những ca sĩ: Impress his professor
Doofenshmirtz: I must impress my professor
Những ca sĩ: Impress his professor
Doofenshmirtz: I must impress my professor
Tất cả: Before it's too late!

Bản dịch

Doofenshmirtz: Quay trở lại lớp xấu xa 101
Ta luôn có rất nhiều niềm vui
Dù một người đã dạy dỗ ta, luôn mở miệng từ chối ta
Ta vẫn luôn cố gắng trở thành số một

Vâng, ta luôn muốn có một giảng viên để chia sẻ tầm nhìn về thế giới
Nhưng đó là một người cáu gắt, ta rất ghét, thật đấy
Giờ ta có một cơ hội nữa, và đó có thể là trình độ của ta
Nên chi có một điều ta phải làm:

Ta phải gây ấn tượng với giáo sư của ta
Những ca sĩ: Ông ấy phải làm tốt
Doofenshmirtz: Ta phải gây ấn tượng với giáo sư của ta
Những ca sĩ: Ông ấy đã bị hiểu nhầm
Doofenshmirtz: Ooh, ooh
Những ca sĩ: (Cùng thời điểm) Ông ấy cần sự công nhận cho những phát minh xấu xa của ông
Doofenshmirtz: Như những gì mà các nhà khoa học xấu xa khác có

Ta... phải... gây ấn tượng với giảo sư của ta để là người thành công
Những ca sĩ: (Cùng thời điểm) Ông... ấy... phải gây ấn tượng với giảo sư của ông để là người thành công
Doofenshmirtz: Hoặc ta sẽ chỉ là kẻ thất bại, là kẻ tôi tớ không bằng cấp
Những ca sĩ: Hoặc ông sẽ chỉ là kẻ thất bại, là kẻ tôi tớ không bằng cấp
Tất cả: Trong con mắt của con người này
Sẽ khiến tình hình trở nên tệ hơn
Doofenshmirtz: Nếu như phát minh của ta không hoàn hảo

Doofenshmirtz: Ta phải gây ấn tượng giáo sư của ta
Những ca sĩ: Gây ấn tượng giáo sư của ông
Doofenshmirtz: Ta phải gây ấn tượng giáo sư của ta
Những ca sĩ: Gây ấn tượng giáo sư của ông
Doofenshmirtz: Ta phải gây ấn tượng giáo sư của ta
Tất cả: Trước khi quá muộn!

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI # 10174248

Xem thêm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên