FANDOM


In the Mall
Magnificent Few lunch break.jpg
Bài hát bởi PhineasIsabella
Thực hiện:
PhineasIsabella
Độ dài:
0:22
PhineasIsabella niên sử
Kế trước:
Không
Hiện tại:
In the Mall
Tiếp theo:
Không
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb In the Mall HD HQ00:51

Phineas and Ferb In the Mall HD HQ

Bài hát này được thể hiện trong tập phim "The Magnificent Few." Nó được hát bởi PhineasIsabella, nó diễn tả các hoạt động trong thương xá.

Lời bài hát

Phineas: In the Mall
Up and down the escalaters
In the mall
I got a-hankerin' for potaters
In the mall
Isabella: In the Mall
Phineas: 'Cause pretty soon now it'll be 'bout time to stop for vittles.
In the mall

Bản dịch

Phineas: Trong thương xá
Đi lên xuống thang máy
Trong thương xá
Tôi muốn có vài suất khoai tây
Trong thương xá
Isabella: Trong thương xá
Phineas: Vì sẽ sớm tới thời gian nghỉ để ăn bữa trưa.
Trong thương xá

Thông tin cơ sở

  • Bài hát này có giai điệu giống bài On the Trail cùng tập phim.
  • Lần đầu tiên Isabella hát trực tiếp bằng giọng của mình.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên