FANDOM


My Wettest Friend
Nosey with Phineas and Ferb
Bài hát bởi Danny Jacob
Độ dài:
0:57
Danny Jacob niên sử
Kế trước:
Save You Save Me
Hiện tại:
My Wettest Friend
Tiếp theo:
Quirky Worky Song
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - My Wettest Friend01:02

Phineas and Ferb - My Wettest Friend

"My Wettest Friend" là bài hát được thực hiện trong tập "The Lake Nose Monster", cho thấy được Nosey có thời gian rất vui vẻ với Phineas và Ferb.

Lời bài hát

I know a special someone
Who lives under the sea
He's my wettest friend!
(He's my wettest friend)
My wettest friend

He's not the shortest,
He's not the orange-est,
He's not the one who smells
Most like masking tape

Now, I will always love him
I hope it never slips away
Cause he's my wettest friend
(He's my wettest friend)
My wettest friend
(He's so sopping, yeah)
'Cause he's my wettest friend
(Don't let him plug anything in!)
My wettest friend

Bản dịch

Thông tin cơ sở

  • Bài hát sau đó được nghe ở dạng nhạc nền trong tập "The Remains of the Platypis" (trong khoảnh khắc Perry phục vụ chủ của cậu) và "Meapless in Seattle" (trong khoảnh khắc phiêu lưu của Doof và Balloony).
  • Giai điệu trong bài hát nghe rất giống với bài hát "You've Got a Friend in Me" từ Câu chuyện đồ chơi.

Sáng tác

Mã BMI #10678836

Xem thêm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên