FANDOM


Pic-A-Nic Bust
S04E17 Przyłapanka
Candace trong bài hát
Bài hát bởi Candace
Thể loại:
Pop rock
Candace niên sử
Kế trước:
"Ducky Momo Theme Song"
Hiện tại:
Pic-A-Nic Bust
Tiếp theo:
"Punky Momo"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Pic A Nic Bust01:00

Phineas and Ferb - Pic A Nic Bust

"Pic-A-Nic Bust" là bài hát được thực hiện bởi Candace trong tập phim "It's No Picnic" được thấy trong Công viên Dã ngoại Giải trí được xây bởi em trai cô và đến để bắt họ.

Lời bài hát

Here is where I'll make my final stand
I'm gonna bust my brothers down in Picnicland
In Piiiiiiicniiiiiiiclaaa-a-a-a-aaaaand!

It'll be a...
Pic-A-Nic-A-Nic-A-Nic Bust!
A Pic-A-Nic-A-Nic-A-Nic Bust!
A Pic-A-Nic-A-Nic-A-Nic Bust!
A Pic-A-Nic-A-Nic-A-Nic Bust!

I can bust them at the grill
Or the hotdog on the hill
A Pic-A-Nic-A-Nic-A-Nic Bust!
I can take them on the waffle tram
With a side of deviled ham
A Pic-A-Nic-A-Nic-A-Nic Bust!

This is gonna be my finest hour
'Cause now I'm gonna bust the boys with...
Picnic Power!

And it'll be a...
Pic-A-Nic-A-Nic-A-Nic Bust!
A Pic-A-Nic-A-Nic-A-Nic Bust!
A Pic-A-Nic-A-Nic-A-Nic Bust!
A Pic-A-Nic-A-Nic...

Bản dịch

Thư viện ảnh

And it'll be a Pic A Nic A Nic A Nic Bust!
Thư viện ảnh cho Pic-A-Nic Bust có thể được xem tại đây.

Sáng tác

Mã ASCAP #886784490
Mã BMI #17194378

Thông tin cơ sở

Nối tiếp

Ám chỉ

  • Từ picnic được phát âm thành "Pic-a-nic", là cách phát âm của Yogi Bear

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên