FANDOM


Regular Sized Scrapbook
Candace and Jeremy looking at the scrapbook
Love Handel đang hát
Bài hát bởi Love Handel
Thể loại:
Rock
Độ dài:
0:12
Love Handel niên sử
Kế trước:
"Giant 3D Scrapbook"
Hiện tại:
Regular Sized Scrapbook
Tiếp theo:
"The Ballad of Klimpaloon"
Đoạn nhạc
Love Händel Regular Sized Scrapbook00:12

Love Händel Regular Sized Scrapbook

"Regular Sized Scrapbook" (Cuốn sách lưu niệm Cỡ Thường) là bài hát được thực hiện bởi Love Handel trong tập phim "Cheers for Fears". Đây là bản hát lại từ bài "Giant 3D Scrapbook"

Lời bài hát

It's a regular-sized scrapbook and it's all about you,
And it's all about you.

Bản dịch

Đó là cuốn sách lưu niệm cỡ thường và tất cả là về bạn,
Và tất cả là về bạn.

Sáng tác

Mã BMI #17352647

Thông tin cơ sở

Thông tin phát hành

Cước chú

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên