FANDOM


Song icon
"Rusty Britches Song 2"
Yodel off key
Rusty đang hát bài hát
Bài hát bởi Rusty Britches
Thể loại:
Đồng quê
Độ dài:
0:30
Rusty Britches niên sử
Kế trước:
"Rusty Britches Song 1"
Hiện tại:
Rusty Britches Song 2
Tiếp theo:
"Rusty Britches Song 3"
Đoạn nhạc

"Rusty Britches Song 2" là bài hát được hát bởi Rusty Britches trong phần "Sự xâm lược của Những bản sao Thú mỏ vịt Xấu xa" của "Terrifying Tri-State Trilogy of Terror"

Lời bài hát

Rusty: Well, we were shootin' and washin' and scrubbin' 'em
Terminatin' all the livelong day,
Happy little kids with a happy little chore
Just a-yodellin' all the way.

(Yodel lệch nốt liên tục)

Bản dịch

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #17352562

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"Rusty Britches Song 1"
Bài hát Tiếp theo:
"Rusty Britches Song 3"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên