FANDOM


S.I.M.P. (Squirrels In My Pants)
S.I.M.P
Bài hát bởi ''
Độ dài:
1:08

1:33 (Album)
1:41 (Countdown)

Niên sử
Kế trước:
Hiện tại:
S.I.M.P. (Squirrels In My Pants)
Tiếp theo:
Đoạn nhạc

Sóc trong quần tôi

Candace

S.I.M.P. (Squirrels In My Pants) (bản dịch: S.T.Q.T. (Sóc Trong Quần Tôi)) là một tên nhạc rap, hip hop xuất hiện trong tập phim Comet Kermillian bởi nhóm 2 Guyz N the Parque tại công viên Danville.

Lời bài hát

Street Performer 1: Now somebody, anybody, everybody scream!
Candace: AHHHHHHH! There are squirrels in my pants!
Street Performer 1: That girl's got some serious squirrels in her pants.
Candace: There are squirrels in my pants!

Street Performer 1: Tell me what's making you jump like that!
Background singers: S-I-M-P, squirrels in my pants!
Street Performer 1: Ain't got no chickens, ain't got no rats
Background singers: S-I-M-P,
Candace and Background singers: Squirrels in my pants!
Street Performer 1: S to the I to the M to the P,
Then maybe you can be moving like me

Street Performer 2: Step right over and watch me put it down...
Candace: Squirrels! Squirrels!
Background singers: (S to the I to the M to the P)
Street Performer 2: Step right over and watch me put it...
Background singers and Street Performer 2: S to the I to the M to the P!

Street Performer 2: Who you got back home, watering your plants?
Background singers: S-I-M-P, squirrels in my pants!
Street Performer 1: How can I qualify for government grants?
Background singers: S-I-M-P, squirrels in my pants!
Street Performer 2: Yeah, hypnotize me, put me in a trance
Background singers: S-I-M-P, squirrels in my pants!
Street Performer 1: Got an Aunt Florence living in France
Background singers: She can't see the-
Candace: Squirrels in my pants!

Street Performer 1: Step right over and watch me put it down...
Candace: Squirrels! Squirrels!
Background singers: (S to the I to the M to the P)
Street Performer 1: Step right over and watch me put it...
Background singers: S to the I to the M to the P!

Candace: AAH!
Street Performer 1: Wow! She had actual squirrels in her pants.
Street Performer 2: We just got served.

Bản dịch

Street Performer 1: Bây giờ một ai đó, bất cứ ai, tất cả mọi người cùng la hét lên!
Candace: Á Á Á! Có sóc trong quần của tôi!
Street Performer 1: Có một số sóc nghiêm trọng của cô gái trong quần của mình.
Candace: Có sóc trong quần của tôi!

Street Performer 1: Nói cho tôi biết tại sao bạn lại nhảy lên!
Background singers: S-T-Q-T, sóc trong quần tôi!
Street Performer 1: Trong đó không có gà, không có chuột
Background singers: S-T-Q-T,
Candace and Background singers: Sóc trong quần tôi!
Street Performer 1: S rồi T rồi Q rồi đến T,
Thì có lẽ bạn có thể di chuyển như tôi

Street Performer 2: Step right over and watch me put it down...
Candace: Squirrels! Squirrels!
Background singers: (S to the I to the M to the P)
Street Performer 2: Step right over and watch me put it...
Background singers and Street Performer 2: S to the I to the M to the P!

Street Performer 2: Who you got back home, watering your plants?
Background singers: S-I-M-P, squirrels in my pants!
Street Performer 1: How can I qualify for government grants?
Background singers: S-I-M-P, squirrels in my pants!
Street Performer 2: Yeah, hypnotize me, put me in a trance
Background singers: S-I-M-P, squirrels in my pants!
Street Performer 1: Got an Aunt Florence living in France
Background singers: She can't see the-
Candace: Squirrels in my pants!

Street Performer 1: Step right over and watch me put it down...
Candace: Squirrels! Squirrels!
Background singers: (S to the I to the M to the P)
Street Performer 1: Step right over and watch me put it...
Background singers: S to the I to the M to the P!

Candace: AAH!
Street Performer 1: Wow! She had actual squirrels in her pants.
Street Performer 2: We just got served.

Nhạc sĩ sáng tác

Thông tin cơ sở

Cước chú

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên