FANDOM


Song icon
"Shake Your Body"
Doofenshmirtz forced to dance
Bài hát bởi 2 Guyz N the Parque (ft. Carmen Carter)
Thực hiện:
Danville alleyway
2 Guyz N the Parque and Carmen Carter niên sử
Kế trước:
"S.I.M.P. (Squirrels In My Pants)" (2 Guyz N the Parque)
"On the Savannah" (Carmen Carter)
Hiện tại:
Shake Your Body
Tiếp theo:
"Dance of Contrition" (Carmen Carter)
"Foot Stomp Mash Up" (2 Guyz N the Parque)
Đoạn nhạc
200px

"Shake Your Body" (tạm dịch: Hãy nhảy theo nhịp điệu) là bài hát do nhóm 2 Guyz N the Parque phần cuối tập "Mind Share". Khi bài hát kết thúc Heinz Doofenshmirtz chia tay với bạn hẹn, Rosie.

Lời bài hát

Shake your body like you just don't care! (2x)
Shake your body (4x)

Shake shake shake shake shake shake shake shake
Shake shake shake shake shake shake shake (2x)

Shake it shake it shake it
Shake it shake it shake it shake it (3x)
Shake (2x)

Shake it shake it shake it
Shake it shake it shake it shake it
Shake (3x)

Shake shake shake shake shake shake shake

Shake your body (2x)
Shake it
Shake!

Thông tin cơ sở

  • Bài hát này không được dịch sang một số ngôn ngữ (ví dụ như Tây Ban Nha).

Sáng tác

Mã BMI #15909790

Cước chú

Kế trước:
"Square Dance"
Bài hát Tiếp theo:
"Animal Agents' Birthday Song"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên