FANDOM


Bài hát
Sith Roast
SithRoast.jpg
Bài hát bởi Dan Povenmire[1]
Độ dài:
0:04
Dan Povenmire niên sử
Kế trước:
"Leave the Busting to Us!"
Hiện tại:
Sith Roast
Tiếp theo:
"Sith Roast Decaf"
Đoạn nhạc
Dan Povenmire - Sith Roast00:24

Dan Povenmire - Sith Roast

"Sith Roast" là bài hát ngắn được hát bởi Dan Povenmire trong "Phineas and Ferb: Star Wars".

Lời bài hát

Sith Roast!

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #18222355

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Tatooine"
Bài hát Tiếp theo:
"Socks"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên