FANDOM


Talk to Him
Talk to Him
Bài hát bởi Ts. Doofenshmirtz và Laura Dickinson
Thể loại:
Pop rock, show tune
Độ dài:
1:21
Ts. Doofenshmirtz và Laura Dickinson niên sử
Kế trước:
"Sith-Inator" (Ts. Doofenshmirtz)
"I Need My Letter Back" (Laura Dickinson)
Hiện tại:
Talk to Him
Tiếp theo:
"Inator Method"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Talk to Him01:21

Phineas and Ferb - Talk to Him

"Talk to Him" là bài hát được hát bởi Heinz Doofenshmirtz và nhóm hát bè trong tập "Lost in Danville" khi Doofenshmirtz nhận ra rằng Giáo sư Mystery có vấn đề về giao tiếp với kẻ thù của ông, Gấu trúc Peter.

Lời bài hát

Doofenshmirtz: You can can it with the mystery,
You don't have to be so vague.
Nhóm hát bè: So vague!
Doofenshmirtz: Give your nemesis some history,
All the reasons you're a...
Doofenshmirtz và nhóm hát bè: Rotten egg.

Doofenshmirtz: (While Chorus girls ooh in the background)
It's not enough just to show him your device,
You've got to tell him what it does.
I think you'll be surprised that his attention span,
He's the only one that's gonna understand,
You gotta tell him all of your evil plans, because...

Doofenshmirtz và nhóm hát bè: You've got to...
Doofenshmirtz: Talk to him
Nhóm hát bè: Ooh!
Doofenshmirtz: Tell him...
Doofenshmirtz and chorus girls: Every twisted scheme that's in your head
Doofenshmirtz: Talk to him
Nhóm hát bè: Ooh!
Doofenshmirtz: You've got to...
Doofenshmirtz và nhóm hát bè: Give him some specifics he can dread.

Doofenshmirtz: Talk to him.
Don't just...
Doofenshmirtz và nhóm hát bè: Stand there like a rock.
Doofenshmirtz: He's got two furry ears, so use them
Nhóm hát bè: Use them!
Doofenshmirtz: I know you really want to bruise him
Nhóm hát bè: Bruise him!
Doofenshmirtz: But I think you're gonna lose him if you don't talk
Nhóm hát bè: If you don't talk

Doofenshmirtz: Communication is the key,
If you just open up, you'll see,
And maybe he'll stop thwarting me...
Doofenshmirtz và nhóm hát bè: If you just talk!

Bản dịch

Thư viện ảnh

Your own device
Thư viện ảnh cho Talk to Him có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Bài hát nghe rất giống với bài "Walking on Sunshine" bởi Katrina & the Waves và bài hát "Tell Her About It" bởi Billy Joel.
  • Những cô gái hát bè của Doof giống với những cô gái hát cùng Carl trong bài hát "Evil for Extra Credit" ("Where's Perry?")
  • Có sáu cô gái hát bè trong bài hát, nhưng chỉ có năm người được thấy là rời đi và người thứ sáu có thể đã rời sau đó nhưng không nhìn thấy.

Thông tin phát hành

Sáng tác

Mã BMI #18583388

Cước chú

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên