FANDOM


Đây là hạng mục của các bài hát trong Phineas and Ferb. Hầu hết các tập phim đều có một bài hát, có khi nó chỉ kéo dài một vài giây, hoặc là một bài hát đầy đủ có nhảy múa.

Để xem các bài hát của mỗi tập phim, hãy xem Danh sách các bài hát.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên