FANDOM


Những tập phim trong chương trình Phineas and Ferb.

Thống kê các mùa phim

  • Mùa 1: Đã hoàn thành, 26 tập phim (5 tập phim hai phần và 42 tập thường) (thể loại)
  • Mùa 2: Đã hoàn thành, 38 tập phim (1 tập đặc biệt, 10 tập phim hai phần và 54 tập thường) (thể loại)
  • Mùa 3: Đã hoàn thành, 35 tập phim (7 tập phim hai phần và 55 tập thường) (thể loại)
  • Mùa 4: Đã hoàn thành, 32 tập phim (6 tập hai phần, 1 tập ba phần, 36 tập thường và 6 tập đặc biệt) (thể loại)

Tổng cộng đã có 130 tập phim, cùng với 1 phim dài.

Xem thêm