FANDOM


Song icon
"The Muffin Man"
TheMuffinMan
Bài hát bởi Ts. Doofenshmirtz
Thể loại:
Bài đồng dao
Ts. Doofenshmirtz niên sử
Kế trước:
"When Tomorrow is This Morning Again"
Hiện tại:
The Muffin Man
Tiếp theo:
"Curtain Call/Time Spent Together"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - The Muffin Man00:23

Phineas and Ferb - The Muffin Man

The Muffin Man (tiếng Việt: Anh chàng Bánh xốp) là bài thơ dân gian được hát bởi Ts. Doofenshmirtz trong tập "Last Day of Summer".

Lời bài hát

Oh, do you know the muffin man,
That's live on Drury lane ?

Bản dịch

Ồ, ngươi có biết anh chàng bánh xốp,
Đã sống ở Đường Drury ?

Thông tin cơ sở

Sáng tác

  • Nhạc truyền thống

Mã RFSI #7922

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"When Tomorrow is This Morning Again"
Bài hát Tiếp theo:
"Platypus Walk"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên