FANDOM


Bài hát
Trudgin' to Get Some Water
Trudgin'.jpg
Bài hát bởi Candace
Thể loại:
Đồng quê, truyền thống
Candace niên sử
Kế trước:
"Foot Stomp Mash Up"
Hiện tại:
Trudgin' to Get Some Water
Tiếp theo:
"Gonna Get My Bust On"
Đoạn nhạc
Candace - Trudgin' to Get Some Water00:12

Candace - Trudgin' to Get Some Water

"Trudgin' to Get Some Water" là bài hát được thực hiện bởi Candace trong tập phim "Steampunx"

Lời bài hát

Oh, I'm a trudgin' to get some water down
This old and dusty road
I reckon they'll be more someday
Then just three sticks and

Bản dịch

Oh, tôi đang gánh nước về
Trên con đường cũ kĩ và bụi bặm này
Tôi tin là một ngày nào đó tôi sẽ làm được nhiều hơn
Sau đó chỉ cần ba cây gậy và

Nối tiếp

Thông tin cơ sở

  • Bài hát này giống với giai điệu của bài "The Yellow Rose of Texas".

Cước chú

Kế trước:
"Professor Elemental Future Past"
Bài hát Tiếp theo:
"Doofenshmirtz Evil Amalgamated"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên