FANDOM


Bài hát
"Vampire Queens Love Pimpernels"
Ferb and Baljeet singing.png
Ferb và Baljeet hát bài hát
Bài hát bởi Ferb với Baljeet
Thể loại:
Tango
Độ dài:
0:50
Ferb và Baljeet niên sử
Kế trước:
"Foot Stomp Mash Up" (Ferb)
"Isabella's Birthday Song" (Baljeet)
Hiện tại:
Vampire Queens Love Pimpernels
Tiếp theo:
"Summer All Over the World"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Haunted by You01:29

Phineas and Ferb - Haunted by You

"Vampire Queens Love Pimpernels" là bài hát được hát bởi Ferb trong tập phim "Druselsteinoween" lúc MontyVanessa nhảy tại bữa tiệc của cô.

Lời bài hát

Ferb: When a vampire queen locks her thirsty eyes on a Pimpernel,
(Baljeet: Woooooooooooooooooo...)
Ferb: And the music casts its ghostly spell,
(Baljeet: Woooooooooooooooooo...)
Ferb: It's like waving a blood-red cape in front of a vampire bull
(Baljeet: Woooooooooooooooooo...)
Ferb: And that's a feeling we all know so well.

I find that I am haunted by you
And you are haunted by me, too.
It's a story as old as time
Vampire queens dig Pimpernels.
(Baljeet: Woooooooooooooooooo...)

Bản dịch

Ferb: Khi một nữ hoàng ma ca rồng chăm chú nhìn vào một Pimpernel,
(Baljeet: Woooooooooooooooooo...)
Ferb: Và nền nhạc cất lên một cách ma quái,
(Baljeet: Woooooooooooooooooo...)
Ferb: Cảm giác như giơ một cái khăn màu đỏ trước con trâu ma ca rồng
(Baljeet: Woooooooooooooooooo...)
Ferb: Và đó là cảm giác mà ta đều biết rõ.

Tôi thấy mình đã bị ám bởi bạn
Và bạn cũng đã bị ám bởi tôi.
Đây là câu chuyện đã xưa cũ rồi
Nữ hoàng ma ca rồng thích Pimpernels.
(Baljeet: Woooooooooooooooooo...)

Thông tin cơ sở

  • Lúc Ferb bắt đầu hát bài hát, cậu che miệng lại để hát như trong bài hát "Backyard Beach" và "Big Ginormous Airplane", nhưng trong phần còn lại của bài hát, miệng của cậu lại được thấy.
  • Đây là bài hát solo thứ 3 của Ferb ("Backyard Beach", "Big Ginormous Airplane").

Sáng tác

Mã BMI #17220081

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"Foot Stomp Mash Up"
Bài hát Tiếp theo:
"No Mo Mo"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên