FANDOM


Bài hát
When Tomorrow is This Morning Again
Last Day of Summer - PeF001 - Image 62.jpg
Candace và Doofenshmirtz đang hát.
Bài hát bởi Ts. DoofenshmirtzCandace
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Last Day of Summer (Original Soundtrack)
Phát hành:
12 tháng 8, 2015 (tập phim)
12 tháng 9, 2015 (CD)
Thể loại:
Pop, Show Tune
Nhãn hiệu:
Walt Disney Records
Độ dài:
1:34
Ts. Doofenshmirtz và Candace niên sử
Kế trước:
"Awesome" (Candace)
"To Do Today" (Ts. Doofenshmirtz)
Hiện tại:
When Tomorrow is This Morning Again
Tiếp theo:
"Curtain Call/Time Spent Together" (Candace)
"The Muffin Man" (Ts. Doofenshmirtz)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Tomorrow Is this Morning Again01:34

Phineas and Ferb - Tomorrow Is this Morning Again

Phiên bản tập phim
10 Phineas and Ferb - When Tomorrow is This Morning Again (soundtrack)01:39

10 Phineas and Ferb - When Tomorrow is This Morning Again (soundtrack)

Phiên bản đĩa đơn

"When Tomorrow is This Morning Again" (tạm dịch là Khi ngày mai lại là sáng hôm nay) là bài hát được thực hiện bởi Candace và Ts. Doofenshmirtz trong tập "Last Day of Summer" sau khi họ khám phá ra sức mạnh của Máy Lặp lại.

Lời bài hát

Những người được tô màu xanh chỉ được nghe trong phiên bản album.

Doofenshmirtz: They say you only go around once,
They say that opportunity, it never knocks twice!
But if there's one thing I can say about the people who say that:
They don't have this cool device... !
(They don't have this cool device, they don't have this cool device!)

Candace: I've never even heard of déjà vu this bad
But everything today is so familiar,
Like the best recurring dream I ever had,
Like when you know it's gonna happen but it's still gonna thrill ya.

If it keeps repeating, I should do something about it.
I don't know the repercussions if I just let it run.
If you told me there'd be consequences, I wouldn't doubt it,
But it's tempting just to let it go and use it for fun... !
(Use it for fun, use it for fun!)

Doofenshmirtz và Candace: I can get it right
Because today I have multiple chances.
Candace và Doofenshmirtz: With just a little foresight..
Doofenshmirtz và Candace: My means will justify my ends.

Candace và Doofenshmirtz: My worries will be over soon!
Doofenshmirtz và Candace: I'll rework my fate
Improve my circumstances!

Candace và Doofenshmirtz: If I get it wrong...
Cả hai: This afternoon...
Doofenshmirtz và Candace: I'll get it right today,
When tomorrow is this...
Cả hai: Morning again!

If I get it wrong this afternoon,
I'll get it right today,
When tomorrow is this morning again!

If I get it wrong this afternoon,
I'll get it right today,
When tomorrow is this morning agaaaaaaaaiiiiiiiin!

Bản dịch

Doofenshmirtz: Họ nói bạn chỉ có thể làm một lần,
Họ nói rằng cơ hội, không bao giờ đến lần thứ hai!
Nhưng nếu tôi có thể nói với họ một điều thì:
Họ không có thiết bị tuyệt vời này... !
(Họ không có thiết bị tuyệt vời này, họ không có thiết bị tuyệt vời này!)

Candace: Tôi chưa nghe về mặt xấu của điều này
Nhưng mọi thứ ngày hôm nay trông thật quen thuộc,
Đây giống như là một giấc mơ lặp đi lặp lại đẹp nhất,
Giống như bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp.

Nếu như nó cứ tiếp tục lặp lại, có lẽ tôi nên làm gì đó.
Tôi không biết liệu nó có để lại hậu quả không nếu nó tiếp tục xảy ra.
Nếu bạn nói nó không để lại hậu quả, tôi sẽ không nghi ngờ nữa,
Nhưng có lẽ nó thật tuyệt vời và chúng ta hãy tận hưởng nó... !
(Hãy tận hưởng nó, hãy tận hưởng nó!)

Doofenshmirtz và Candace: Tôi có thể khiến mọi việc đúng
Bởi vì ngày hôm nay tôi đã có thêm nhiều cơ hội.
Candace và Doofenshmirtz: Chỉ cần biết trước được mọi điều..
Doofenshmirtz và Candace: Phương pháp của tôi sẽ giúp đỡ cho mục đích của tôi.

Candace và Doofenshmirtz: Tất cả những nỗi lo lắng của tôi sẽ biến mất!
Doofenshmirtz và Candace: Tôi sẽẽ thay đổi lại số phận
Cải thiện lại tình huống tôi gặp!

Candace và Doofenshmirtz: Nếu tôi làm sai...
Cả hai: Vào chiều hôm nay...
Doofenshmirtz và Candace: Tôi sẽ khiến chúng trở nên đúng vào hôm nay,
Khi ngày mai lại là...
Cả hai: Sáng hôm nay!

Nếu tôi làm sai vào chiều hôm nay...
Tôi sẽ khiến chúng trở nên đúng vào hôm nay,
Khi ngày mai lại là sáng hôm nay!

Nếu tôi làm sai vào chiều hôm nay...
Tôi sẽ khiến chúng trở nên đúng vào hôm nay,
Khi ngày mai lại là sáng hôm naaaaaaaayyyyyyyy!

Thông tin cơ sở

  • Một phần của bài hát có điểm tương đồng với bài hát "Busted", với Doofenshmirtz thay thế vị trí của Vanessa.
  • Lần đầu tiên (và lần duy nhất) mà Doofenshmirtz và Candace hát song ca.
  • Trong album, Doof và Candace cùng hát phần điệp khúc.
  • Tấm lịch nổi phía sau Candace sắp theo năm 2006.

Sáng tác

Mã BMI #20442625

Nối tiếp

Thư viện ảnh

Nhấn vào đây để xem nhiều hình ảnh hơn từ When Tomorrow is This Morning Again.
Thư viện ảnh cho When Tomorrow is This Morning Again có thể được xem tại đây.

Cước chú

Kế trước:
"There's No One I'd Rather Go Nowhere With"
Bài hát Tiếp theo:
"The Muffin Man"
Kế trước:
"There's No One I'd Rather Go Nowhere With" (#9)
Phineas and Ferb: Last Day of Summer (original soundtrack) Tiếp theo:
"Triangulation (#11)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên