FANDOM


"Yippy Ki Yi Yay!"
Beak running the skate course 5.jpg
Đến lúc bay thử rồi
Bài hát bởi Danny Jacob
Thực hiện:
Không rõ
Độ dài:
0:48
Danny Jacob niên sử
Kế trước:
"Robot Rodeo"
Hiện tại:
Yippy Ki Yi Yay!
Tiếp theo:
"The Beak"
Đoạn nhạc

Bài hát này được hát trong tập "The Beak". Nó được hát khi PhineasFerb đi thử trong bộ đồ Mỏ chim. Sau bài hát, nó đã cho thấy bộ trang phục tự phát được nhạc.

Lời bài hát

One, Two, Three, Four

Catch me if you can
I'm like a bullet, man
On the edge of my seat
By the skin of my teeth

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay!

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay!

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay!

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay!

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay! (fades away)


Bản dịch

1, 2, 3, 4

Hãy bắt tôi nếu bạn có thể
Tôi lao như viên đạn
Trên mép ghế của tôi
Chỉ trong có chốc lát

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay!

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay!

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay!

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay!

Wheeeee!
Yippy Ki Yi Yay! (nhạc bé dần)

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #12698010

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Izzy's Got the Frizzies"
Bài hát Tiếp theo:
"The Beak"
Kế trước:
"Gotta Make Summer Last"
Bài hát (Mùa 3) Tiếp theo:
"Shark of Danville Harbor"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên